ارسال کود به شهرستان سلطانیه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

 

 

آقای مهندس ادیبان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان  از ارسال 90.100 کیلوگرم کود اوره و سولفات پتاسیم به کارگزاری های مجاز در شهرستان سلطانیه جهت توزیع در میا ن کشاورزان خبر داد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید