تامین کودهای فسفاته

تامین و تدارک خاک فسفانه

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی

کشتی حامل 22هزار تن خاک فسفات در تاریخ تقریبی 99/07/10 وارد لنگرگاه بندرعباس خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید