آزمایشگاه کنترل کیفی کود

روند صعودی نمونه های کود ارسالی به مرکز جهت آزمایش

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج :

از ابتدای هفته جاری تا کنون 78 نمونه کود از مدیریت های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ها به مرکز ارسال شده که در مقایسه با ماه قبل روند افزایشی چشمگیری داشته است. طبق گزارش واحد قرنطینه کود  در روز دوشنبه 7 مهر  تعداد 65 نمونه  پس از ثبت و کد گذاری به آزمایشگاه کنترل کیفی تحویل شده است.  همچنین  نتایج آزمایش کنترل کیفی 81 نمونه کود طی هفته جاری به معاونت فنی و کنترل کیفی شرکت  و مدیریت های مربوطه  نیز گزارش  شده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید