بازدید گروه پایش و نظارت بر توزیع کودهای شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان ( جیرفت )

بازدید کارشناسان گروه پایش از انبار فروشندگی کارگزاران شهرستان جیرفت در مورخ 99/7/19  از انبارهای دو کارگزاری کودهای حوزه مرکز خدمات جهاد کشاورزی رضوان بازدید به عمل آمد ، در این بازدید مسائل و مشکلات مربوطه بررسی و نتیجه طی گزارشی به مدیریت شرکت ارسال گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید