گزارش عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان شهریور ماه 97

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان:

ضمن تامین ذخایراستراتژیک درانبارهای سازمانی ، طی ایام فوق مقدار345810 کیلوگرم ازانواع کود شیمیایی فروش مستقیم به کارگزار ازمبادی داشته ایم ومقدار427437 کیلوگرم کودشیمیایی طی حواله ازانبارسازمانی گیلان به فروش رسیده ، ومقدار 3587504 کیلوگرم کودشیمیایی بطور مستقیم ازمبادی به انبارهای سازمانی شرکت وارد شده است .

بذر:

انجام نمونه برداری ازبذورتولیدی وپیمانکاران

انجام تجزیه آزمایشگاهی بذور

نظارت برعملیات استانداردسازی رطوبت بذور تولیدی

نظارت بر حمل وتحویل و چیدمان بذور درانبارهای بذر

نظارت در آماده سازی دستگاه بوجار

پایش میدانی ازمناطق استان درپروسه قیمت گذاری خرید بذر

نظارت برضدعفونی وقرص گذاری بذور انبار .

امورسم :

     فروش مبلغ12601000  ریال از انواع  سموم و گاو آهن

امورماشین آلات :

اخذ مجوز فروش وکالتی ماشینها وادوات کشاورزی ازسازمان جهاد کشاورزی برای خط اعتباری تسهیلات بانک کشاورزی

تدوین پیشنهادات راهبردی درزمینه فروش ماشین ها وادوات کشاورزی وانعکاس آن به ستاد

تهیه وتدارک دستگاه توزین وبسته بندی برای سامانه بوجاری مسقر درانبار بذر

سرویس ونگهداری سامانه بوجاری روبر 200 باهمکاری وحضور کارشناس معین

امورمالی :

ثبت وصدور بیش از 87 فقره اسناد مالی

تامین مالی اعتبارات جاری درشهریور ماه

پیگیری های لازم جهت دریافت اعتبارات تبعی

بروز رسانی کلیه ضمانت نامه های قرارداد های کارگزاران

پیگیری جهت وصول مطالبات حاصل  ازفروش کود وبذر

پاسخگوئی به مامورین اعزامی از ستاد

اموراداری :

پاسخ به مکاتبات درون سازمانی وبرون سازمانی ارجاعی به حوزه اموراداری به تعداد حدود160مورد

انجام خدمات اموررفائی کارکنان شامل جمع آوری وهزینه های تکمیلی وارساال آن به بیمه پارسیان وهمچنین تعویض دفاتر درمانی

انجام  امور مربوط به بازگشایی مناقصه حمل وبارگیری تخلیه 8000 تن نهاده ها ی کشاورزی انبار آستانه اشرفیه از طریق سامانه ستاد وعقد قراداد با برنده مناقصه

انجام امورمربوط به بازگشایی مناقصه حمل وبارگیری ، تخلیه 16000 تن نهاده های کشاورزی ازانبار رشت از طریق سامانه ستاد و عقدقرارداد بابرنده مناقصه

انجام امورمربوط به مناقصه امورخدماتی وپشتیبانی ازطریق سامانه ستاد وثبت آن درسامانه های پایگاه ملی وسازمان بازرسی

هم اندیشی درخصوص کارهای کمیسیون معاملات بادبیران کمیسیون معاملات استانهای مازندران ، گلستان ، سمنان به عنوان دبیر معین استانهای مذکور وهمچنین سایر استانها درخصوص چگونگی انجام برگزاری مناقصات واستعلامات ازطریق سامانه ستاد

کنترل ونظارت برکارهای کارپردازی واستعلامهای داخلی

ارائه گزارش روزانه وماهیانه ازوضعیت کارکرد کارکنان به حوزه مدیریت درحدود 12مورد

انجام کارهای مربوط به مکاتبات همکاران برای درخواست مهمانسراازسایر استانها وپذیرش مامورومهمان درمهمانسراهای استان به تعداد مورد تقاضا وظرفیت مهمانسراها

پیگیری احکام کارگزینی  تعدادی از کارکنان واخذ احکام  آنان ازکارگزینی مرکز

انجام امورمربوط به حوزه معاونت اداری ، مالی وپشتیبانی ارجاعی ازسوی مدیریت محترم استان و مشارکت درکارهای سایر واحدها

برگزاری جلسات کمیسیون معاملات وکارگروه مالی به اداری وتنظیم صورتجلسه آنها به ترتیب 3 و1 مورد

پیگیری مطالبات استان ازامور مالی مرکز

نظارت برقراردادهای امور خدماتی وپشتیبانی و خدمات خودروئی.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید