بازدید گروه کنترل و پایش از انبار سازمانی عالی چنگی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر خبر داد: گروه کنترل و پایش استان مورخ بیست و نهم مهر ماه سال جاری، از انبار سازمانی کود و با هدف بررسی امکانات مورد نیاز و مسائل و مشکلات مرتبط در راستای بهبود کیفیت ذخیره سازی و توزیع بهینه از انبار عالی چنگی واقع در منطقه عالی چنگی بازدید کردند و توصیه های لازم به انباردار ارائه گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید