تحلیل خشکسالی

اطلاع رسانی تحلیل خشکسالی در شهریورماه سال99 از طریق سامانه یارگر

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید