بازدید از کودهای شیمیایی اوره وارده به استان قم

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم

به منظور اجرای نظام کنترل و کیفیت کودهای وارده به استان و دستورالعمل های مربوطه، در هفت ماهه ابتدای سال جاری از بیش از 700 تن کود شیمیایی اوره وارده به انبار مرکزی استان قم بازدید بعمل آمد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید