سامانه یارگر

نظارت بر صدور معرفی نامه کود با سامانه یارگر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان

به گزارش  روابط عمومی شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی  استان گلستان

حمید  هزار جریبی  مدیر شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان  با اعلام این خبر گفت :بازدید ی  قاضی مقدم معاون فنی و ابراهیمی کارشناس اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان گرگان از مرکز جهادکشاورزی حومه به منظور نظارت بر صدور معرفی نامه کود با سامانه یارگر صورت گرفت  که تعداد معرفی نامه صادر شده با سامانه یارگر توسط جهادکشاورزی شهرستان گرگان 3057 است که از این تعداد 450 معرفی نامه توسط مرکز جهادکشاورزی حومه صادر شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید