مرحله دوم عملیات کاشت مزارع طرح الگویی تغذیه گیاهی

در راستای اجرای طرح الگویی تغذیه گیاهی، مرحله دوم عملیات کشت در مزرعه 20 هکتاری آقای نظام مافی روز یکشنبه مورخ 13/8/97 با حضور مدیران و کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و کارشناسان و نمایندگان شرکتهای مشارکت کننده در طرح الگویی تغذیه گیاهی همراه با توصیه های کودی هر یک از شرکتها به اجرا درآمد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران،

این عملیات با کشت گندم و با نظارت کارشناسان استان ، بوسیله دستگاههای بذرکار در قطعات تعیین شده صورت پذیرفت؛ که شرکت های تولیدکننده و تأمین کننده کودهای کشاورزی به همراه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی براساس نتایج آزمون آب و خاک در زمینه تغذیه مناسب گیاهی نسخه مربوطه خود را با هدف بهترین عملکرد اجرا کردند.

لازم به یادآوری می باشد در مرحله اول این طرح ، توصیه کودی جهت 10 هکتار مزرعه جو ( مزرعه آقای بوربور) به اجرا درآمده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید