کیسه گیری 1412 تن کود فله در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از کیسه گیری  1412تن کود کشاورزی فله از انواع پر مصرف   در انبار های استان  مازندران درآبان ماهه سال جاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود های کشاورزی کیسه گیری  شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق شبکه کارگزاران توزیع کود تحت پوشش   در بین کشاورزان متقاضی درسطح22 شهرستان استان مازندران توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید