بازدید دوره ای از کارگزاری های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

در راستای حمایت از حقوق کشاورزان عزیز و جلوگیری از ورود کودهای غیر استاندارد به چرخه تولید بخش کشاورزی ، بازدید دوره ای از کارگزاری های استان همدان انجام می گیرد که دراین مرحله ، از کارگزاری های شهرستان تویسرکان و اسدآباد توسط آقای رحیمی مسئول حراست و آقای سامی رئیس بازرگانی و آقای طباطبائی مسئول امور انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در تاریخ 15/9/1397  بازدید به عمل آمد.

در این بازدید مسائل مربوط به انبار ، نحوه پارت چینی و ...  نوع و مقدار موجودی ، چگونگی توزیع و چک لیست ها مورد بررسی قرار گرفت و مراتب وظایف کارگزاری ها در حمایت از کشاورزان عزیز استان مورد تاکید قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید