کودهای شیمیایی اوره وارده به انبار مرکزی استان قم

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم

به منظور اجرای نظام کنترل و کیفیت کودهای وارده به استان و دستورالعمل های مربوطه، در یازده ماهه سالجاری از حدود 2160 تن کود شیمیایی اوره وارده به انبار مرکزی استان قم بازدید بعمل آمد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید