کود شیمیایی

حمل حدود 600 تن کود شیمیایی اوره در تاریخ 12 اسفندماه سالجاری به مقاصد کارگزاران توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت برای تأمین به موقع کود شیمیایی مورد نیاز سرک بهاره استان همدان، در تاریخ 12 اسفندماه سالجاری، مقدار حدود 600 تن کود شیمیایی اوره از مبادی پتروشیمی کرمانشاه، بندر امام خمینی (ره) و بوشهر و همچنین انبار سازمانی شرکت برای کارگزاران توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شهرستان ها حمل و ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید