تشکیل جلسه در خصوص ادوات موجود در انبار های استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

حسب دسـتور مـدیرعامل محترم  شـرکت در خصوص تعیین و تکلیف وضـعیت ادوات و قطعات موجود در انبارهای شـرکت خـدمات حمایتی کشـاورزی اسـتان البرز، جلسه ای به منظور تعیین مالکیت و تهیه فهرست آنها در روز سه شنبه مورخ  97/10/4 با حضور عضو محترم هیات مدیره و معاون فنی و کنترل کیفی، مدیران مالی، ماشین آلات و اداوات کشاورزی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی البرز در دفتر معاونت برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید