گروه پایش کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان بصورت مستمر از روند کیسه گیری کود فله در انبار کارگزاران نظارت می کنند

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از   نظارت روند کیسه گیری کود فله در انبار کارگزاران  خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،

 حمید هزار جریبی، مدیر شرکت با بیان این   که براساس صورتجلسه تنظیمی با سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل تعزیرات حکومتی و  سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان،  تاکنون 1500 تن کود اوره فله از مبادی به انبار کارگزاران ارسال  شده است ود ر ادامه افزود: کود اوره فله در 24انبار کارگزار و در 14 شهرستان و در بهترین و ضعیت  کیسه گیری   وتوزیع شده است و گروه پایش کودی استان نیز بصورت  مستمر از روند کیسه گیری کود فله در انبار کارگزاران بازدید و نظارت داشتند. وی تاکید کرد: با توجه به نیازمبرم کود اوره در مناطق پرمصرف شهرستانهای استان ،2250 تن کود اوره فله نیز به سفارش کارگزاران در انبار های  این شرکت کیسه گیری و در حداقل زمان ممکن به انبار مقاصد حمل تا نیاز کودی کشاورزان مرتفع گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید