برگزاری مزایده کودهای سنواتی و ته انباری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام،

هم اکنون در محل دفتر مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مزایده کودهای سنواتی و ته انباری از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  با حضور اعضای محترم کمیسیون معاملات  با موفقیت به پایان رسید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید