جلسه بازگشایی پاکات مربوط به استعلام بهای نیروهای خدماتی، پشتیبانی در استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر،

در تاریخ 97/12/27 رإس ساعت 14 جلسه بازگشایی پاکات مربوط به استعلام بهای نیروهای خدماتی-پشتیبانی جهت انجام امور در سال 98 در دفتر مدیریت این استان برگزار گردید. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید