پایش ، کنترل و نظارت برامرتوزیع کود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل،

درپی اجرای دستورالعمل های پایش و کنترل و نظارت بر روند توزیع کودهای شیمیایی در کارگزاریهای طرف قرارداد با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، روز دوشنبه 26 فروردین ماه سالجاری اکیپ پایش مدیریت استان اردبیل ازانبارچندین کارگزاران سطح شهرستان اردبیل که تجمع کشاورزان برای خرید چشم گیربود ، بازدید و ضمن نظارت بر روند توزیع کودهای شیمیایی یارانه دار، نکات و توصیه های فنی را به منظور ارتقای خدمات توزیع به بهره برداران و کشاورزی منطقه ارائه نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید