برگزاری مجمع عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی

مجمع عمومی ساليانه شركت خدمات حمايتی كشاورزی با حضور همه اعضاء محترم در محل وزارت جهاد كشاورزی برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید