تکمیل و ارسال فرم های مربوط به رعایت حقوق شهروندی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین،

فرم بـازبینی (چـک لیست) خود ارزیابی وضـعیت اجرای حقوق شـهروندی مربوط به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین طی فرآیند اعلامی تکمیل و جهت جمع بندی و ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات به دفتر مرکزی ارسال گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید