برگزاری 43 بازدید میدانی از مزرعه در مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از برگزاری 43 مورد بازدید میدانی از مزرعه توسط کارشناسان این مدیریت در سال 97 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی این بازدید در راستای افزایش دانش فنی و مهارتی کشاورزان بهره بردار و در پاسخ به تماس کشاورزان متقاضی با سامانه 1559 صورت گرفته که مراجعان کارشناس فنی مرتبط به سرمزرعه کشاورزان راهنمایی های لازم به آنها ارائه گردید./ی

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید