بازدید از امکانات درخواست کنندگان کارگزاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان، با توجه به معرفی دو شرکت جهت اخذ عاملیت توزیع نهاد های کشاورزی در شهرستان اصفهان از طرف مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان و موافقت کمیته کارگزاران استان ،کارشناسان فنی استان  از امکانات و پتانسیل های موجود بازدید بعمل آوردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید