افزایش حجم کیسه گیری مودهای فله از محل 25درصد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز :

 با عنایت به ارسال کودهای فله اوره و سوپر فسفات تریپل به انبارهای البرز و انجام عملیات کیسه گیری، نظر به ارسال کودهای مذکور از مبادی بیش از پیش بینی اولیه، لذا از محل افزایش 25درصد قرارداد عملیات کیسه گیری و توزین در حال انجام می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید