به گزارش روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان آذربايجان شرقی،

نخستين همايش طرح پهنه بندی مروجين كشاورزی استان آذربايجان شرقی برگزار شد.

لطفامتن کوتاه را وارد کنید

 نخستین همایش استانی طرح پهنه بندی مروجین كشاورزی ، عرصه اقدام و عمل با حضور استاندار محترم ( جناب آقای دكتر جبارزاده ) و معاونین، مسئولین دانشكده كشاورزی دانشگاه تبریز و آقای دكتر خاوازی معاون محترم ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزرات جهاد كشاورزی، مدیران، معاونین، كارشناسان، مروجان پهنه كشاورزی و ادارات تابعه از جمله شركت خدمات حمایتی كشاورزی برگزار گردید.

با عنایت به اینكه طرح پهنه بندی كشاورزی برای نخستین بار درسال 93 دراستان آذربایجان شرقی اجرا گردیده است و در طول 3 سال گذشته تعداد 479 پهنه در سرتاسر استان تشكیل و برای هر پهنه یك نفر مروج كشاورزی تعیین شده و نسبت به خدمات رسانی عمومی و تخصصی به تعداد 2948 روستا و 62 شهرستان شامل 242000 نفر بهره بردار حقیقی  و حقوقی شاغل در بخش كشاورزی اقدام می نمایند.

هدف از برگزاری همایش:

* شناسایی و معرفی ایده های برتر كاربری و دانش بنیان در پهنه های كشاورزی

* ایجاد انگیزه درجهت بروز توانمندی ها و خلاقیت های مروجین پهنه بندی

* تقویت اعتماد به نفس مروجین پهنه بندی و شناسایی كارشناسان نخبه

* ارتقاء سطح آگاهی و تقویت قدرت تصمیم گیری مروجین پهنه های كشاورزی

* بهره گیری از نظرات اساتید و صاحب نظران مراكز علمی ، تحقیقاتی و تجربیات علمی موفق مروجین پهنه های كشاورزی

* پویایی و پایایی طرح پهنه بندی مروجین كشاورزی ، ترویج تكثرگرا و انسجام سازمانی

ضمنا" از بین 107 عنوان مقاله ارسال شده به دبیرخانه همایش ،  تعداد 9 مقاله برتر انتخاب و در همایش قرائت گردید

لازم به توضیح است كه در این مراسم جناب آقای جبارزاده استاندار محترم استان آذربایجان شرقی و آقای دكتر خاوازی معاون محترم ترویج وزارت جهاد كشاورزی ، جناب آقای مهندس مهری ریاست محترم سازمان جهاد كشاورزی آقای علی اكبرنژاد رضا مدیر هماهنگی ترویج كشاورزی سازمان جهاد كشاورزی سخنرانی نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید