عنوان: مناقصه حمل و تخلیه 300/000 تن انواع نهاده از مرودشت

مهلت دریافت سند: ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری