عنوان: تجدید مناقصه خرید سولفات پتاسیم گرانوله از تولیدکنندگان داخلی

مهلت دریافت سند: ۱۳ شهريور ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: داخلی