عنوان: آگهی مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری بذور جو به مقدار تقریبی 105 تن- استان چهار محال و بختیاری

مهلت دریافت سند: ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده