عنوان: آگهی تجدید مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری بذور گندم و جو به مقدار 151 تن استان مرکزی

مهلت دریافت سند: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده