عنوان: تجدید مزایده یک باب ساختمان در آذربایجانغربی

مهلت دریافت سند: ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده