عنوان: آگهی مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری بذور جو به مقدار 105 تن - استان چهار محال و بختیاری

مهلت دریافت سند: ۳ اسفند ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده