عنوان: مزایده فروش دو قطعه زمین در شهرستان جلفا

مهلت دریافت سند: ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده