عنوان: مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه 27 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی از استان اصفهان

مهلت دریافت سند: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری