عنوان: تجدید مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه 13000 تن انواع نهاده ها از استان تهران

مهلت دریافت سند: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری