عنوان: آگهی تجدید مناقصه حفاظت فیزیکی استان آذربایجان شرقی

مهلت دریافت سند: ۸ تير ۱۳۹۹

منتشر کننده: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

سازمان مرتبط: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
نوع: مناقصه

آگهی تجدید مناقصه حفاظت فیزیکی

(یک مرحله یی - نوبت اول)