عنوان: بارگیری، حمل و تخلیه 23000 تن نهاده از مازندران

مهلت دریافت سند: ۱۴ تير ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری