عنوان: آگهی مزایده دوباب سالن ورزشی در استان آذربایجان شرقی

مهلت دریافت سند: ۱۵ تير ۱۳۹۹

منتشر کننده: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

سازمان مرتبط: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
نوع: مزایده