عنوان: مزایده یک قطعه ملک در زنجان

مهلت دریافت سند: ۱۸ تير ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده