عنوان: مناقصه خدمات خودرویی در تهران

مهلت دریافت سند: ۶ مرداد ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: متفرقه