عنوان: مناقصه امور خدماتی، اداری و پشتیبانی در تهران

مهلت دریافت سند: ۶ مرداد ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: متفرقه