عنوان: تجدید مناقصه خرید 100 هزار تن سوپرفسفات تریپل گرانوله

مهلت دریافت سند: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: داخلی