عنوان: تجدید مناقصه خرید 100 هزار تن سوپرفسفات تریپل گرانوله و 30 هزار تن کلرور پتاسیم پودری

مهلت دریافت سند: ۲۶ شهريور ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: داخلی