برنامه تأمین، تدارک و توزیع بذور دانه های روغنی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای سال زراعی 97-96 بیش از چهارصد هزار کیلوگرم می باشد

مهندس رسولی مدیرعامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی؛ 

با بیان این مطلب اظهار نمودند در راستای اجرای برنامه خودکفایی کشور در روغن و وفق برنامه ابلاغی وزارت متبوع در سال زراعی 97-96 این شرکت برنامه توزیع بیش از چهارصد هزار کیلوگرم دانه های روغنی بویژه کلزا را در دستور کار خود دارد.

ایشان در ادامه افزودند که از مقدار مذکور تاکنون بیش از 280/000 کیلوگرم انواع بذور دانه های روغنی از طریق شبکه بزرگ کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در اقصی نقاط کشور در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

مهندس رسولی اشاره نمودند که از مقدار ارسالی دانه های روغنی به استانها تا مورخ 96/7/2 بیش از 170 هزار کیلوگرم بطور قطعی بفروش رسیده است و در ادامه از مدیران استانی و ستادی شرکت خواستند که با بکارگیری تمهیدات لازم از ماندگاری بذور مذکور جلوگیری نمایند.

مدیرعامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همچنین اظهار نمودند که به منظور ترویج و آموزش  کشاورزان و ترغیب آنها برای کشت دانه های روغنی تاکنون بیش از دهها کارگاه آموزشی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی در کلیه استانهای مرتبط برگزار شده است.

در ارتباط با ترکیب بذور دانه های روغنی ایشان اظهار نمودند که برنامه بذور دانه های روغنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شامل بهترین ارقام داخلی و خارجی می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید