کود زیستی مایع (رشدافزا)

کود زیستی مایع (رشدافزا)

تعداد بازدید : 378

نام کود:زیستی مایع ( رشد افزا)

نام لاتین کود: 

شرکت تولید کننده:فن آوری زیستی طبیعت گرا(Bioran)

بسته بندی :یک لیتری

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال:189،000

هزینه حمل :بعهده فروشنده