ذیحساب و مدیر امور مالی

اطلاعات تماس

  • نام مدیر : محمود خون زر
  • معاون : خانم نیکوالسادات طباطبایی- منظرفریبرزی
  • تلفن دفتر : 88888511-021
  • فکس دفتر : 84831130-021
  • نام مسئول دفتر : رضا تحوار/محمد طاهرپرور

آدرس

  • ستاد : ستاد
  • طبقه : دوم
  • واحد : چهارم
  • استان : تهران
  • آدرس : خیابان گاندی کوچه چهارم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی طبقه دوم

وظایف و اهداف

.

عملکرد

.

برنامه

.