مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

محمود خون زر
ذیحساب و مدیر امور مالی
  • نام مدیر : محمود خون زر
  • نام مسئول دفتر : رضا تحوار/محمد طاهرپرور
  • نام معاون : خانم نیکوالسادات طباطبایی- منظرفریبرزی
  • تلفن دفتر : 02188888511
  • فکس دفتر : 02184831130
  • ایمیل : info@assc.ir
دریافت رزومه
آدرس
  • آدرس : خیابان گاندی کوچه چهارم پلاک یک طبقه 2 واحد 4