مدیریت امور اداری و منابع انسانی

اطلاعات تماس

 • نام مدیر : مرتضی مرادی
 • معاون : الهام یزدیان
 • تلفن دفتر : 88776327-021
 • نام مسئول دفتر : محمد عباسی

آدرس

 • ستاد : ستاد
 • طبقه : سوم
 • واحد : 3
 • استان : تهران
 • آدرس : تهران - خیابان گاندی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی طبقه سوم

وظایف و اهداف

 1. بررسی و تحلیل وضعیت نیروی انسانی شرکت در چارچوب اهداف و وظایف   
 1. اجرای قوانین و مقررات قانون استخدامی اعم از مشمولین کارگری ، قانون کار با مشمولین قانون مدیریت کشوری   
 1. اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگری  ونظارت بر رعایت  قوانین و مقررات مربوطه  در احکام صادره
 1. نظارت بر انجام امور پرسنلی واحدهای ستادی و خارج از مرکز
 1. نظارت بر انجام امور بازنشستگان و موظفین در حدود قوانین و مقررات مربوطه
 1. برنامه ریزی لازم و پیش بینی برآورد و تامین احتیاجات شرکت در زمینه  وسایل و ملزومات  اداری ، فنی و نگهداری از ساختمانها و تاسیسات مربوطه
 1. نظارت بر انجام امور مربوط به تامین و نگهداری و استفاده از وسائل نقلیه توسط واحدهای مربوطه
 1. نظارت و اقدامات لازم در خصوص مسائل رفاهی کارکنان در چارچوب اعتبارات و مقررات مربوطه
 1. نظارت عالیه  بر انجام کلیه  امور مربوط در حوزه امور اداری 
 1. همکاری در تهیه و تدوین اهداف راهبردی و عملیاتی و ارائه گزارشات عملکردی
 1. نظارت بر نظم و انضباط اداری
 1. همکاری و نظارت بر اجرای برنامه های تحول اداری
 1. اقدامات لازم در زمینه صرفه جویی و کاهش هزینه ها درسطح شرکت
 1. هدایت و تائید امور مرتبط با تهیه و تدوین دستورالعمل ، بخشنامه های تخصصی حوزه مربوطه
 1. نظارت عالیه برقانون مداری وپاسخگویی شفاف و مناسب درسطح واحدها
 1. برنامه ریزی جهت انجام و نظارت براجرای وظایف محوله
 2. نظارت بر متون قراردادها و پیمانهای مرتبط به امور اداری و پشتیبانی شرکت قبل از انعقاد قرارداد
 3. اقدامات لازم در جهت تسویه حساب به موقع قراردادها و پیمانها
 
 
 

عملکرد

.

برنامه

.