مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

علیرضا  ملک محمدی
مدیریت مجتمع شیمیائی آبیک
  • نام مدیر : علیرضا ملک محمدی
  • نام مسئول دفتر : ابوالقاسم شورگشتی
  • نام معاون : محمد رضا نظری/ امیرضا خاتم
  • تلفن دفتر : 02645367285
  • فکس دفتر : 02645367287
  • ایمیل : info@assc.ir
آدرس
  • ستاد : آبیک
  • آدرس : آبیک. مجتمع شیمیایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی