مدیریت مجتمع شیمیائی آبیک

اطلاعات تماس

  • نام مدیر : علیرضا ملک محمدی
  • معاون : محمد رضا نظری/ امیرضا خاتم
  • تلفن دفتر : 02645367285
  • فکس دفتر : 02645367287
  • نام مسئول دفتر : ابوالقاسم شورگشتی

آدرس

  • ستاد : آبیک
  • استان : تهران
  • آدرس : آبیک. مجتمع شیمیایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

وظایف و اهداف

.

عملکرد

.

برنامه

.