مدیران اجرایی

علیرضا  ملک محمدی
مدیریت مجتمع شیمیائی آبیک
  • نام مدیر : علیرضا ملک محمدی
  • آغاز مسئولیت : اسفند 1395
  • نام مسئول دفتر : حسن متین زاده
  • نام معاون : محمد رضا نظری
  • تلفن دفتر : 02645367285
  • فکس دفتر : 02645367287
  • ایمیل : abyek@assc.ir
آدرس
  • ستاد : آبیک
  • آبیک. مجتمع شیمیایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی