مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

سیدمسعود قائمی منتظری
مدیریت مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی
  • نام مدیر : سیدمسعود قائمی منتظری
  • نام مسئول دفتر : امیر ولی زاده
  • نام معاون : منوچهر دستور
  • تلفن دفتر : 02632752086
  • فکس دفتر : 02632752066
  • ایمیل : info@assc.ir
آدرس
  • ستاد :
  • آدرس : کرج جاده محمدشهر- قبل از ریل راه آهن- مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی
  • طبقه :