مدیریت بازرگانی داخلی

اطلاعات تماس

  • نام مدیر : رسول فلاح
  • معاون : میرسجادسید مصطفوی
  • تلفن دفتر : 88781055-021
  • فکس دفتر : 84831133-021
  • نام مسئول دفتر : احمد حسن زاده

آدرس

  • ستاد : ستاد
  • طبقه : 4
  • واحد : 3
  • استان : تهران
  • آدرس : تهران خیابان گاندی کوچه 4 پلاک 1

وظایف و اهداف

- شناسایی بازارهای موجود و جدید

- ایجاد ارتباط با نهادها و دستگاههای دولتی و مؤسسات خصوصی در جهت پیشبرد امور

- تهیه گزارشات دوره ای از عملکرد سازمان در بخش بازرگانی داخلی

- تبدیل اهداف تجاری سازمان و برنامه های استراتژیک به پروژه های اجرایی و برنامه های عملیاتی جهت اجرا و دستیابی به اهداف تعیین شده

- کنترل و نظارت به نحوه انجام خریدهای شرکت در چارچوب مقررات و آیین نامه های معاملات

- مراجعه و نظارت به شرکتها و کارخانجات جهت تأمین نیازهای شرکت

- بررسی آمار و اطلاعات میزان فروش و بررسی علل نوسانات صعودی و نزولی آن و انجام اقدامات مقتضی

- تحویل به موقع قراردادهای جاری و تدوین برنامه کلان تولید سالیانه

- فراهم نمودن مقدمات عقد قرارداد و انتقال کلیه اطلاعات آن به واحدهای ذیربط در سازمان و انتقال متمم قرارداد و لحاظ نمودن آن در قراردادهای جاری

عملکرد

عملکرد یک سال گذشته:

1- تهیه و توزیع 728160 تن کود اوره از پتروشیمی های کشور

2- فراهم کردن مقدمات تهیه و توزیع 55500 تن کود سوپر فسفات ساده

3- فراهم کردن مقدمات تهیه وتوزیع 37000 تن کود سوپر فسفات تریپل

4- فراهم کردن مقدمات تهیه و توزیع 40000 تن کود سولفات پتاسیم

5- تهیه و توزیع 26297 تن انواع کود غیریارانه ای

6- تهیه وتوزیع 496 تن بذر ذرت

7- تهیه وتوزیع 355/282 تن بذر کلزا

برنامه

برنامه های سال 97-1396

1- تأمین انواع کودهای کشاورزی با تکیه بر رعایت سیاستهای اقتصاد مقاومتی در راستای حمنایت از تولیدکنندگان داخلی و تأمین امنیت غذایی کشور

2- تأمین اوره موردنیاز بخش کشاورزی از پتروشیمی های کشور

3- تأمین بذور با کیفیت و اصلاح شده از تولیدکنندگان داخلی در قالب قراردادهای توزیع وکالتی