کود ماکروجامد20-20-20(هامون برگ)

کود ماکروجامد20-20-20(هامون برگ)

تعداد بازدید : 397

نام کود: ماکروجامد20-20-20

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده: هامون برگ

بسته بندی :کیسه  20کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال:47،000

هزینه حمل :بعهده فروشنده